Mládež

Informace pro účastníky a účastnice CRD

Organizátoři CRD přinášejí sumární informace pro všechny účastníky.

Hygienicko-protiepidemická opatření:

  • klade se důraz na důsledné dodržování pravidel osobní i provozní hygieny všech účastníků akce v souladu s obecně platnými protiepidemickými opatřeními – mytí rukou, použití dezinfekce, nošení roušek, dodržování preventivních pravidel při kašlání, kýchání a rýmě, kontrola dodržování zásad osobní hygieny dětmi a ostatními účastníky akce

  • omezení návštěv rodičů

  • v návaznosti na platné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví resp. usnesení vlády, v případě platnosti povinnosti nošení roušek na veřejnosti, je jejich použití pouze při pohybu mimo areál

  • každý z účastníků s sebou musí mít minimálně tři roušky

  • mezi další doporučené vybavení patří také desinfekce rukou

  • v případě výskytu infekce covid-19 bude akce ukončena, s touto eventualitou je nutné seznámit rodiče před zahájením akce tak, aby byla zajištěna jejich dostupnost po celou dobu konání akce


Každé dítě bude muset před zahájením akce odevzdat:

  • kartičku pojištěnce, či její kopii

  • anamnestický dotazník - potvrzuje písemným prohlášením rodič nebo jiný zákonný zástupce event. jiná fyzická osoba, kterou k tomu zákonný zástupce dítěte písemně zmocnil, toto písemné prohlášení nesmí být starší než jeden den

  • potvrzení dětského lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte (pouze u ubytovaných účastníků) - k účasti dítěte na akci ověřuje a posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, s ohledem na současnou epidemiologickou situaci musí být doložen lékařský posudek vystavený maximálně před rokem (v případě dvouleté platnosti je potřeba mít od lékaře dodáno informaci o neprodělání infekčního onemocnění v období 14 dní před započetím campu)


Více informací k hygienicko-protiepidemickým opatřením stanoveným pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2020 naleznete ZDE!


Dokumenty ke stažení: