Mládež

Informace pro účastníky a účastnice CTM a HCŽ

Organizátoři tradičních letních akcí CTM a HCŽ přinášejí sumární informace pro všechny účastníky.

Hygienicko-protiepidemická opatření:

  • klade se důraz na důsledné dodržování pravidel osobní i provozní hygieny všech účastníků akce v souladu s obecně platnými protiepidemickými opatřeními – mytí rukou, použití dezinfekce, nošení roušek, dodržování preventivních pravidel při kašlání, kýchání a rýmě, kontrola dodržování zásad osobní hygieny dětmi a ostatními účastníky akce
  • omezení návštěv rodičů
  • v návaznosti na platné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví resp. usnesení vlády, v případě platnosti povinnosti nošení roušek na veřejnosti, je jejich použití pouze při pohybu mimo areál
  • každý z účastníků s sebou musí mít minimálně tři roušky
  • mezi další doporučené vybavení patří také desinfekce rukou
  • v případě výskytu infekce covid-19 bude akce ukončena, s touto eventualitou je nutné seznámit rodiče před zahájením akce tak, aby byla zajištěna jejich dostupnost po celou dobu konání akce


Každé dítě bude muset před zahájením akce odevzdat:

  • kartičku pojištěnce, či její kopii
  • anamnestický dotazník - potvrzuje písemným prohlášením rodič nebo jiný zákonný zástupce event. jiná fyzická osoba, kterou k tomu zákonný zástupce dítěte písemně zmocnil, toto písemné prohlášení nesmí být starší než jeden den

  • potvrzení dětského lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte - k účasti dítěte na akci ověřuje a posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, s ohledem na současnou epidemiologickou situaci se doporučuje doložení lékařského posudku vystaveného v roce konání akce (informace o neprodělání infekčního onemocnění doporučujeme, aby byly v období 14 dní před započetím campu)Více informací k hygienicko-protiepidemickým opatřením stanoveným pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2020 naleznete ZDE!

Dokumenty ke stažení: