ČMSHb

NSA zveřejnila výzvy pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty

Národní sportovní agentura vyhlásila dvě výzvy, které jsou určeny pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty.

PROVOZ A ÚDRŽBA 2022

Výzva je zaměřena na sportovní organizace (spolky a pobočné spolky), které celoročně provozují sportovní zařízení. Toto zařízení musí být provozuschopné a k provozování organizovaného sportu využívané. Žádost o dotaci lze podávat do 12:00 hod. dne 31. 8. 2022.

Účelem Výzvy je podpora sportovních organizací – provozovatelů sportovních zařízení, a to prostřednictvím podpory provozování a udržování sportovních zařízení, včetně podpory udržování technických prostředků, strojů a zařízení přímo souvisejících s provozem sportovního zařízení.

Oprávněným žadatelem jsou spolky a pobočné spolky, jejichž předmětem hlavní činnosti je činnost v oblasti sportu a které jsou provozovateli sportovních zařízení, přičemž dané sportovní zařízení je buď ve vlastnictví, nebo v nájmu, výpůjčce či pachtu, a to soustavně alespoň od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2022. V případě nájmu, výpůjčky či pachtu může být druhou smluvní stranou pouze státní subjekt (např. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), územní samosprávný celek (ÚSC) nebo subjekt s jejich majetkovou účastí.

O dotaci nemohou žádat obchodní společnosti (např. a.s. nebo s.r.o.) a také spolky, které mají sportovní zařízení v pronájmu od jiného spolku/neziskové organizace, fyzické osoby nebo obchodní společnosti.

Sportovním zařízením se pro potřeby Výzvy rozumí sportovní zařízení dle § 2 odst. 5 zákona o podpoře sportu, tj. objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo jejich soubor sloužící výhradně pro provozování sportu, které je provozuschopné a pro provozování sportu využívané. Podmínka celoročního provozu je splněna i tehdy, jestliže je provoz sezónně omezen z důvodu počasí, např. u lyžařského areálu, golfového či fotbalového hřiště, zimního stadionu nebo nekrytého tenisového kurtu.

Žadatel musí být zapsán v Rejstříku sportu a evidovat v něm provozované sportovní zařízení, které je předmětem žádosti.

VÝŠE ŽÁDOSTI

Dotace může činit max. 50 % celkových způsobilých nákladů souvisejících s provozem sportovního zařízení.

Celková alokace Výzvy je 385 000 000 Kč.

 • Minimální výše žádosti o dotaci na jednoho žadatele je stanovena na 40 000 Kč, žadatel tedy musí doložit rozpočet předpokládaných nákladů sportovišť obsahující provozní náklady v minimální výši 80 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jedno sportovní zařízení je stanovena na 7 000 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jednoho žadatele je stanovena na 15 000 000 Kč.

Na rozdíl od minulé výzvy mezi způsobilé náklady nepatří:

 • nájemné hrazené provozovatelem za pronájem sportovního zařízení nebo pozemků, na kterých se sportovní zařízení nachází,
 • nájemné za pronájem věcí movitých souvisejících s provozem sportovního zařízení za období podpory,
 • osobní náklady zaměstnanců,
 • náklady na vlastní podnikatelskou činnost příjemce dotace,
 • na provoz IT technologií, na provoz a úpravy webových stránek žadatele nebo webových stránek souvisejících se sportovním zařízením,
 • vybavení drobným hmotným majetkem souvisejícím s plněním účelu Výzvy, jehož ocenění je vyšší než 5 tis. Kč.

ŽÁDOST

Žádost je zpracována prostřednictvím formuláře elektronické žádosti uveřejněné na internetové adrese www.dotacesport.cz. Každá sportovní organizace splňující podmínky oprávněného žadatele může v rámci této Výzvy předložit pouze jednu žádost. Žadatel vyplní elektronický formulář žádosti a na této internetové adrese odešle. Tímto odesláním ještě žádost není podána! Žadatel následně vygeneruje vyplněný formulář žádosti ve formátu PDF a zašle jej do datové schránky poskytovatele (ID: vnadiz2). Datová zpráva musí být označena číslem žádosti.

Další podrobnosti naleznete na webu Národní sportovní agentury.


MŮJ KLUB 2022 - 2. kolo

Výzva je určena pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, které nepodaly žádost o dotaci v prvním kole, nebo ty kluby a jednoty, kterým byla žádost pro nesplnění formálních náležitostí zamítnuta.

Žadatelé, kvůli kterým se zejména 2. kolo připravovalo, již byli kontaktováni pracovníky Národní sportovní agentury. Jednalo se především o případy, kdy žadatelé nepodali žádost dle bodu 11.7. Výzvy, podali žádost po termínu nebo např. podali žádost poštou bez ověřeného podpisu.

ŽÁDOST

Žádost je možné zpracovat od 11. srpna do 18. září 2022 (do 12:00 hod.) prostřednictvím formuláře elektronické žádosti, který bude součástí Rejstříku sportu. Po vyplnění žádosti v elektronické podobě je nutné formulář vygenerovat ve formátu PDF a doručit jej včetně všech příloh některým z následujících způsobů:

 • datovou zprávou označenou číslem žádosti do datové schránky poskytovatele (ID: vnadiz2)
 • elektronicky na emailovou adresu podatelnamk2022@agenturasport.cz (pouze pokud má žadatel platný kvalifikovaný elektronický podpis, nebo využije možnost autorizované konverze úředně ověřené listinné formy vygenerované žádosti v pdf), emailová zpráva se žádostí musí být označena číslem žádosti
 • v listinné podobě (v takovém případě musí být podpis na vygenerované žádosti úředně ověřen) osobně na podatelnu NSA na adrese: Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, a to v pracovní dny v úředních hodinách, nebo na tuto adresu v listinné podobě doporučeně zaslat společností, která poskytuje poštovní služby

Další podrobnosti naleznete na webu Národní sportovní agentury.