ČMSHb

Rozvolňování opatření Vlády ČR ve sportovním prostředí

Vláda ČR v uplynulých dnech oznámila uvolnění některých omezení zavedených v důsledku současné epidemiologické situace. Na základě dostupných veřejných zdrojů informací zjišťujeme detailní dopady nových rozhodnutí na sportovní prostředí.

Článek je průběžně aktualizován (20. 5. 2020)


Vláda usnesením č. 452 s účinností ode dne 24. dubna 2020


II. omezuje sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech tak, aby probíhalo za splnění těchto podmínek:

a) nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,

b) společně sportuje nejvýše deset osob, s výjimkou členů domácnosti, a při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,

c) nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce;“


Výše uvedené opatření je třeba vykládat za účelem odstranění případných nejasností tak, že:


Dle písm. a) nemusí ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, sportující osoby nosit výslovně pouze na venkovních sportovištích, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry. Toto pravidlo se přiměřeně vztahuje i na sportování v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech, pokud jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob vzdáleností nejméně 2 metry; z důvodu opatrnosti však bude mít každá sportující osoba příslušný ochranný prostředek dýchacích cest mít s sebou pro případ potřeby jej použít (např. nemožnost dodržet vzdálenost 2 metry apod.).


Dle písm. b) může společně sportovat nejvýše deset osob, přičemž jejich povinností je zachovávat odstup od jiných osob nejméně na 2 metry. Výjimka co do počtu osob platí pouze pro členy domácnosti. Takto společně sportující osoby nemají (z podstaty věci) povinnost dodržovat mezi sebou navzájem vzdálenost 2 metry, neboť tuto vzdálenost jsou společně sportující osoby povinny udržovat pouze od ostatních osob. V průběhu sportování může v závislosti na konkrétním druhu sportu docházet ke kontaktu mezi sportujícími osobami, je však doporučeno organizovat sportovní trénink tak, aby nebyla prováděna úpolová cvičení či přímé osobní souboje.


Dle písm. c) je používání souvisejících vnitřních prostor sportoviště, zejména společných šaten, umýváren, sprch a podobných zařízení zcela zakázáno, tj. ani při přijetí případných režimových opatření je nelze používat. Záchody lze používat výhradně, pokud je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce. Při používání záchodů je třeba používat ochranný prostředek dýchacích cest.Stav platný do pondělí 11. května 2020


Amatérští sportovci (včetně dětí)


Venkovní sportoviště

 • maximálně 10 sportovců ve skupině
 • trenér ve vzdálenosti minimálně 2 metry od sportovců
 • bez šaten a sprch


Vnitřní sportoviště

 • posilovny, sály na fitness lekce (jóga, trx, fitbox, apod.)
 • maximálně 8 osob s rozestupy minimálně 2 metry
 • bez šaten a sprch


Spolková činnost

 • zasedání orgánu spolku nebo jiného spolkového setkání se účastní ve stejný čas nejvýše 10 osob
 • mezi účastníky se dodržují odstupy nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti
 • bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou
 • doporučuje se, aby účastníci zasedání či setkání používali rouškuStav platný od pondělí 11. května 2020


Pro organizovaný trénink sportovců platí na venkovním i vnitřním sportovišti:


 • maximálně 100 osob (sportovci, rozhodčí, techničtí pracovníci, organizátoři, pořadatelská služba, realizační týmy, zdravotníci, zástupci médií)
 • vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami na sportovišti musí být minimálně 2 metry
 • sportovci při sportování nemusí mít roušku, ostatní osoby na sportovišti (včetně trenérů) roušku mít musí po celou dobu
 • bez šaten a sprch
 • na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou
 • po skončení každého tréninku musí být provedena dezinfekce sportovních pomůcek
 • povoleno pořádání sportovních akcí (turnaje, zápasy, závody) při splnění výše uvedených podmínek


Spolková činnost

 • zasedání orgánu spolku nebo jiného spolkového setkání se účastní ve stejný čas nejvýše 100 osob
 • mezi účastníky se dodržují odstupy nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti
 • bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou
 • doporučuje se, aby účastníci zasedání či setkání používali rouškuStav platný od pondělí 25. května 2020


 • na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 300 osob
 • vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně dva metry
 • sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének
 • na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.
 • v případě záchodů je nutné zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření
  zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce
 • po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek
 • využívání šaten a sprch je možné za splnění specifických podmínek:
 • zajistit co největší rozptýlení osob v šatnách, obsazovat vzdálené konce nebo
  skříňky zpřístupnit ob-skříňku
 • sprchy – zajištění co největších možných odstupů v daných podmínkách. V případě ukotvených předělů je zajištěna dostatečná ochrana, v případě otevřených sprch je nutné dodržet odstup
 • zajistit možnost dezinfekce rukou v šatně
 • průběžně dekontaminovat místa, kudy klienti prochází – pravidelný úklid a dezinfekce
 • každý den zajistit úklid a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení provozu
 • instruovat klienty, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum
 • pravidelné větrání, v případě použití klimatizace volba režimu s omezením recirkulace vzduchuzdroj: Vláda ČR, Ministerstvo zdravotnictví, Národní sportovní agentura, Česká unie sportu

Dokumenty ke stažení: