Mládež

Informace pro účastníky a účastnice CTM, HCŽ a CRD

Organizátoři tradičních letních akcí CTM, HCŽ a CRD přinášejí sumární informace pro všechny účastníky.

Hygienicko-protiepidemická opatření:

  • klade se důraz na důsledné dodržování pravidel osobní i provozní hygieny všech účastníků akce v souladu s platnými protiepidemickými opatřeními – mytí rukou, použití dezinfekce, nošení roušek, dodržování preventivních pravidel při kašlání, kýchání a rýmě, kontrola dodržování zásad osobní hygieny dětmi a ostatními účastníky akce
  • omezení návštěv rodičů
  • v případě platnosti povinnosti nošení respirátorů na veřejnosti zachovat jejich použití pouze při pohybu mimo areál
  • každý z účastníků s sebou musí mít minimálně tři roušky a jeden respirátor
  • mezi další doporučené vybavení patří také desinfekce rukou
  • v případě výskytu infekce covid-19 bude akce ukončena, s touto eventualitou je nutné seznámit rodiče před zahájením akce tak, aby byla zajištěna jejich dostupnost po celou dobu konání akce

Každé dítě předkládá před zahájením akce:

  • kartičku pojištěnce, či její kopii
  • zdravotní způsobilost dítěte k účasti na zotavovací akci ověřuje a posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost nebo nemá-li dítě registrujícího poskytovatele, jiný poskytovatel v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, vzor lékařského posudku upravuje vyhláška o zotavovacích akcích, platnost posudku je dva roky od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte
  • potvrzení o bezinfekčnosti dítěte
  • čestné prohlášení

Více informací k hygienicko-protiepidemickým opatřením stanoveným pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2021 naleznete ZDE!

Dokumenty ke stažení: